V60快適ウェア用ケーブル

HOOH 快適ウェア AIRCOOLING SYSTEM

V7・V8・V9・V10・V13・V15シリーズ専用

 

※旧品番:V1306・V1006・V711106

 

内容:ケーブル×1

全長:87cm

 

バッテリーファン互換表は、こちら
ケーブル・充電器・ケース互換表は、こちら

 

説明

対応機種:V7・V8・V9・V10・V13・V15シリーズ